Press Enter to see all

Profile

Join date: 09/08/2023

Bio

(no content)

Playlists of happyzyme See all

No playlists

Favorite of happyzyme See all

Verse 1: [G] Almost Heaven, [Em] West Virginia [D] Blue Ridge Mountains, [C] Shenandoah [G] River
Zarker, 26 / 07, 2019 9,162
Well, [G]you done done me and you bet I felt it I [D]tried to be chill but you're so hot that I me
Tobi, 21 / 06, 2019 17,243

Posted songs of happyzyme See all

[C][G7][Am][Em7][F] [G7] [C]어쩜 우린 복잡한[G7] 인연에 서로 [Am]엉켜있는 [Em7]사람인가[F]봐 나는 [Em7]매일 네게[Am7] 갚지도[F]
happyzyme, 24 / 02, 2024 24
[G] [D] [Em] [Bm] [G][Am] [G] [D] [Em][Bm][Em] [Em]별빛이 흐르는 다리를 건[B7]너, [Em]바람부는 갈대숲을 지나[Am] [G]
happyzyme, 6 / 02, 2024 152
[G] [Em] [C] [D7] [G] [Em] [C] [D7] [G]여전히 [Bm]내게는 [C]모자[G]란 [C]날 보[A7]는 너의 [D7]그 눈빛이 [G]세상에 [C
happyzyme, 25 / 12, 2023 208
[Fm] [Eb] [Ab][C7] [Fm] [Fm]문밖에는 귀뚜라미 [Eb]울고 산새들 지저귀는데 [Fm] [Fm]내님은 오시지는 [Eb]않고 어둠만이 짙어가네 [Fm] [F
happyzyme, 25 / 12, 2023 186
네모[C]난 침대에서 일어나 [Dm7]눈을 떠보면, 네모[G7]난 창문으로 보이는 [C]똑같은 풍[C7]경 네모난 [F]문을 열고 [Fm]네모난 테[Em]이블에 앉[Am]아 [F
happyzyme, 9 / 08, 2023 472

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn