Press Enter to see all

Profile

Join date: 10/07/2023

Bio

(no content)

Playlists of Alyssa See all

No playlists

Favorite of Alyssa See all

No songs

Posted songs of Alyssa See all

(Intro) [Em][C][D][G] [Em][C][D] [Em][C][D][G] [Em][C][D] (Verse 1) [G]It's strange to think
Alyssa, 10 / 07, 2023 3,341
(Intro) [C][G][C][G] (Verse 1) [C]Corey's [D]eyes are like a jungle He [G] smiles, it's like t
Alyssa, 10 / 07, 2023 4,515
(Intro) [D] [G] [A] [D] [G] [A] (Verse 1) Seems the [D]only one who doesn't see your [G]beauty
Alyssa, 10 / 07, 2023 5,875
(Intro) [D] [A] [Em] [G] [D] [A] [Em] [G] (Verse 1) [D]I didn't [A]know what I would [G]find [
Alyssa, 10 / 07, 2023 8,408
(Intro) [Bm] [A] [G] [Bm] [A] [G] (Verse 1) [D] You have a [A] way of coming [Bm] easily to [G
Alyssa, 10 / 07, 2023 5,452

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn