Press Enter to see all

Profile

Join date: 27/06/2021

Bio

(no content)

Playlists of Tarnav Aryan Bhasin See all

No playlists

Favorite of Tarnav Aryan Bhasin See all

No songs

Posted songs of Tarnav Aryan Bhasin See all

(Intro) F I guess Peter Pan was right Am Growing up’s a waste of time Dm
Tarnav Aryan Bhasin, 13 / 07, 2024 66
(Verse 1) [G] Reality is a [C] broken game, [Em] You start out close then you slowly move, [Am
Tarnav Aryan Bhasin, 3 / 06, 2024 407
Verse 1 A G 2 AM and she calls me cause I'm still awake
Tarnav Aryan Bhasin, 3 / 04, 2024 517

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn