Press Enter to see all

Artist information

Intro: [G] [D] Tsu [G]karemashita Ko [Em]noba ni tsu [C]karemashita A [D]nata no kotoba ni T
Tobi, 5 / 01, 2021 C D E Em G 75