Press Enter to see all

Artist information

Loan Châu

Add Information
1. [Dm] Chiều nay mưa bay [Gm] chìm trong cơn say [C] Cuộc tình rồi chết trong hồn [F] ai [Dm] Thu
Chord Imperfect, 11 / 09, 2017 A7 C Dm F Gm 639